Aquest projecte va néixer d’una necessitat detectada a partir de la reflexió sobre la disciplina de la Història de l’Art, les nostres pràctiques docents (models pedagògics, estratègies metodològiques, qualitat dels recursos didàctics, criteris i instruments d’avaluació), les característiques peculiars dels alumnes de 2n de Batxillerat i 1r de Universitat (necessitats, fortaleses, febleses, nivell acadèmic), l’escassa coordinació interdepartamental, i la manca de diàleg i intercanvis d’experiències entre professors de Secundària i Universitat.

presentació

Oferim una proposta de treball cooperatiu que vol ajudar a divulgar i valorar la Història de l’Art. Partim de la reflexió sobre els continguts curriculars, els seus condicionants (volum, excés de dades, caràcter memorístic, temporització, pressió de les Proves d’Accés a la Universitat, absència de contextualització, complicada explicació de la naturalesa dialèctica dels processos històrics) i les competències reals que tenen els nostres alumnes en aquesta etapa de transició (el mateix any estan a l’Institut i a la Universitat), i volem dissenyar mecanismes que permetin assolir diagnòstics compartits. És per això que hem creat un lloc de treball col·laboratiu (amb continuïtat en el temps) on oferim eines i materials actualitzats amb les noves investigacions acadèmiques, més enllà de tòpics i errors, i més enllà d’interpretacions superades i monolítiques (si s’estudia amb deteniment el material de les editorials més utilitzades, es pot comprovar que gairebé cap contingut està actualitzat des dels anys 80).

El nostre objectiu principal és realitzar materials que permetin educar la mirada i treballar la comprensió per ajudar als alumnes a superar la mera descripció i afavorir l’argumentació i la connexió. En aquest sentit, hem obert aquest espai de treball entre el professorat dels dos nivells per tal de possibilitar l’anàlisi crítica de les nostres pràctiques educatives i facilitar els intercanvis d’estratègies docents per superar l’aïllament que mantenen, en l’actualitat, les dues institucions. Hem començat a elaborar els recursos per l’època medieval i pel llistat de les obres que s’han d’aprofundir per les PAU, la nostra intenció és continuar amb més obres d’altres cronologies i més enllà del llistat de la Selectivitat.

El Grup de Treball té caràcter interdisciplinari i està integrat per professorat d’Educació Secundària i Universitat (especialistes en Història, Art, Geografia, Literatura, Llatí, Religió, Disseny i Anglès). El diàleg entre les diverses perspectives i maneres d’entendre l’obra d’Art se centra en assentar les bases d’una tasca integrada i no fragmentada.

  • Grup de treball Ars Memoriae 7001010021  reconegut per l’ICE de la URV
  • Projecte guanyador de l’Ajut Pont per a Projectes Educatius del Consell Social i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili per a Projectes Educatius_2016
  • Projecte Guanyador de l’Ajut Pont per a Projectes Educatius del Consell Social i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili per a Projectes Educatius_2020
  • Historia de l’Art Medieval. Octaedro 2022.